EN 1090-1 og CE-merking Ytelseserklæringer

Norsk Stål EN 1090

Vi er EN 1090 sertifisert

Hva betyr CE-merking?

CE-merking er det synlige bevis på at et produkt oppfyller kravene som er fastsatt i EU direktiv. Dette er dermed gjeldende som standard også i Norge.
Dette betyr at CE-merking er myndighetspålagt. Produktet skal ikke være til skade for menneskers sikkerhet og helse eller for miljøet.
CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.
CE-merking er et signal til offentlige instanser som driver kontroll av produkter, om at produktet oppfyller de sikkerhetskrav som gjelder i EØS, og at dette kan dokumenteres.
Et produkt med korrekt CE-merking har fri markedsadgang i EØS-området.

Hva innebærer en EN 1090?

EN 1090-1:
Standard som fastsetter krav til samsvarsvurdering av ytelsesegenskaper for lastbærende komponenter i stål og aluminium, samt for byggesett som er markedsført som byggevarer.

EN 1090-2:
Krav til utførelse av stålarbeid som hele konstruksjoner eller tilvirkede komponenter
i stål. Kravene er uttrykt i form av utførelsesklasser.

EN 1090-3:
Krav for utførelse av konstruksjoner i aluminium eller tilvirkede komponenter
i aluminium. Kravene er uttrykt i form av utførelsesklasser ihht EN 1999-1-1

Hva er ytelseserklæringen?

Ytelseserklæringen er et A4-dokument som inneholder opplysninger om produsent og om byggevaren (beskrivelse, bruk, egenskaper).
Norsk Stål er produsent når vi behandler produktet (utfører tjenester).

Hvis Norsk Stål ikke bearbeider produktet skal vi ikke sende ut ytelseserklæring (kun kontrolldokumentet).

Hvilke egenskaper skal produsent angi i ytelseserklæringen?
Produsent skal angi alle produktets egenskaper i ytelseserklæringen, til og med de egenskapene der produsent kan anføre med ”ingen angitt ytelse” (NPD, no performance determined). Egenskapene beskrevet med NPD skal derimot ikke tas med i CE-merkingen.

Norsk Stål har valgt å gjøre ytelseserklæringen tilgjengelig på sin nettside. Siden CE-merking inneholder referansenummeret til ytelseserklæringen, er det alltid mulig for sluttbrukere å finne frem til ytelseserklæringen på vår nettside.